کاربر گرامی !؛ لطفا به منظور بهره گیری از کلیه قابلیت های سامانه از مرورگر گوگل کروم (ورژن 29 به بالا) و موزیلا فایرفاکس (ورژن 23 به بالا) استفاده نمائید.

  1. متقاضی )حقیقی/حقوقی( احداث شهرک، بایستی بدواً، تقاضای خود را به همراه اسناد و مدارک زیر در سامانه بارگذاری نماید.
  2. طرح جامع شهرک به انضمام مدارک لازم وفق مفاد این دستورالعمل و سایر موارد اعلامی دبیرخانه
  3. ارائه نقشه ثبتی زمین با مختصات UTM به انضمام تصویر اسناد مالکیت که به تأیید ثبت اسناد رسیده باشد، و یا مجوز واگذاری زمین برای احداث شهرک تخصصی به نام متقاضی توسط دستگاههای دولتی ذیربط، وفق مقررات مربوط، به صورت اجاره یا انتقال مالکیت،
  4. تبصره: در صورتی که زمین مورد نظر بیش از یک مالک، اعم از مشاع یا مفروض داشته باشد، اصل شراکتنامه یا قرارداد یا موافقتنامه محضری بین مالکین مبنی بر موافقت با ایجاد شهرک در اراضی مورد نظر؛
  5. ارائه مستندات نوعیت )بایر، دایر و ...( زمین مورد نظر و اینکه زمین جز اراضی مشمول قانون اصالحات اراضی و یا ملی شده یا دولتی )موات) نبوده باشد. در صورتی که زمین مورد نظر جز این قبیل اراضی باشد، مجوزهای الزم در مورد امکان استفاده از آن(واگذاری به صورت اجاره یا انتقال مالکیت یا اعالم امکان واگذاری و بلامانع بودن استفاده از آن)باید ارائه شود
  6. ارائه مستندات الزم برای اثبات صالحیت اجرایی و توان مالی متقاضی جهت احداث شهرک،
  7. ارائه موافقت اصولی دستگاه ذیربط برای شهرک تخصصی،
  8. تسلیم اقرارنامه از سوی متقاضی مبنی بر پذیرش مسئولیت و هزینه های مربوط.

بازگشت به صفحه اصلی